Проект BG16RFOP002-2.101 – 1223

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II Фаза 3

Мачирски Спорт ЕООД е бенефициент по фонд ЕФРР и Кохезионен Фонд на Европейския Съюз по Оперативна Програма Иновации и Конкурентноспособност

с проектно предложение:

BG16RFOP002-2.101- 1223

Подкрепа чрез оборотен капител за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

с дата на стартиране: 30.07.2021 г. и дата на приключване 30.10.2021 г.

Обща стойност на БФП:

4124.49 лв.