Проект BG16RFOP002-2.095 – 0611

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Мачирски Спорт ЕООД е бенефициент по фонд ЕФРР и Кохезионен Фонд на Европейския Съюз по Оперативна Програма Иновации и Конкурентноспособност

с проектно предложение:

BG16RFOP002-2.095 – 0611

Подкрепа чрез оборотен капител за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

с дата на стартиране: 12.02.2021 г. и дата на приключване 12.05.2021 г.

Обща стойност на БФП:

80 132.57 лв.