Проект BG16RFOP002-2.089 – 2687 -C01

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Мачирски Спорт ЕООД е бенефициент по фонд ЕФРР и Кохезионен Фонд на Европейския Съюз по Оперативна Програма Иновации и Конкурентноспособност

с проектно предложение:

BG16RFOP002-2.089 – 2687 -C01

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

с дата на стартиране: 28.04.2022 г. и дата на приключване 06.05.2022 г.

Обща стойност на БФП:

50,000 лв.

от които 42,500 лв. Европейско финансиране и 7,500 лв. Национално финансиране.