ОПИК BG16RFOP002-2.073

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Мачирски Спорт ЕООД е бенефициент по фонд ЕФРР и Кохезионен Фонд на Европейския Съюз по Оперативна Програма Иновации и Конкурентноспособност

с проектно предложение:

BG16RFOP002-2.073-0463

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

с дата на стартиране: 23.06.2020 г. и дата на приключване 23.09.2020 г.

Обща стойност на БФП:

10 000 лв.

Финансиране от ЕФРР на ЕС:

8 500 лв.

Национално финансиране:

1 500 лв.