ПРАВИЛА

ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ И ЛЮБИТЕЛИТЕ НА СНЕЖНИТЕ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ – ПП ВИТОША

 

I. С настоящите правила Клуб за спорт и туризъм МАЧИРСКИ и Ски и Сноуборд училище МАЧИРСКИ СПОРТ обръщат СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДАВАТ И ИНФОРМИРАТ всички туристи и любители на снежните спортове, посещаващи района на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ – ПП ВИТОША, че:

 1. Снежните спортове (ски, сноуборд) са красиви и емоционални, но крият някои рискове за здравето и живота на практикуващите ги, а отговорността за тези рискове е изцяло лична.
 2. Карането и/или обучението по ски и/или сноуборд на писта, снежен парк или извън писта, ползването на съоръжения и уреди, както и други занимания върху заснежена или заледена повърхност, могат да доведат до причиняване на травми или наранявания, включително и до смърт и/или имуществена вреда за практикуващите ги лица и готовността за понасянето им се преценява лично.
 3. Условията на СКИ ЦЕНТЪР ОФЕЛИИ търпят постоянни промени, вследствие на метеорологичните условия, както и на използването им, и това представлява част от рисковете, свързани с упражняването на снежни спортове. В тази връзка не се считат за препятствия: снежни натрупвания, нанесени от лицата, ползващи ски пистата; всички неравности на снежната покривка, които са резултат от промяната в метеорологичните условия, като промяна в параметрите на снега, наклона и терена; частично заледени или оголени вследствие на снеготопенето участъци и неравности; оголили се камъни или отломки (над и под повърхността), които не възпрепятстват нормалното използване на пистите.
 4. Преди да започне практикуването/обучението по снежни спортове на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ всеки турист/любител, е длъжен внимателно да прецени своето моментно психическо и физическо състояние, конкретните снежни и метеорологични условия и възможната им бърза промяна, дали е в състояние и дали притежава нужното ниво на умения, необходимо за безопасното каране на ски/сноуборд по ски пистата,  както и да направи задължителна преценка за готовността да поеме рисковете, визирани в настоящите Правила. Всяка последица от погрешна преценка или от липса на преценка е изцяло в тежест и за сметка само на лицето, което я е направило погрешно или не я е направило.
 5. КСТ „МАЧИРСКИ“ И „МАЧИРСКИ СПОРТ“ ЕООД не носят отговорност за качеството на преценката или за липсата на такава на туристите/любители на снежните спортове, както и за неблагоприятните последици от какъвто и да било характер – личен (неимуществен) или имуществен, претърпени от който и да било турист/любител на територията на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“.

II. Всеки турист/любител на снежни спортове (а в случай, че туристът/любител е малолетен или непълнолетен – неговите родители или придружители) е длъжен да се запознае с настоящите правила за безопасно поведение и да се съобразява безусловно с техните разпоредби, а именно:

! Да не ползва ски пистата  като пешеходец, с шейна, колело и други приспособления, позволяващи безконтролно пързаляне!!!

 1. Да бъде отговорен за поведението си на пистата и при ползване на съоръженията; за изправното състояние на екипировката си; да използва само обозначената ски писта в обявеното работно време, да не затруднява себе си или застрашава останалите туристи; несъобразяването със затворени писти и/или участъци става на собствен риск на всеки скиор/сноубордист.
 2. Да съобразява скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението, с поведението си да не застрашава или затруднява останалите скиори и сноубордисти, да упражнява пълен контрол върху ските/сноуборда си, така че, при необходимост да бъдат в състояние да променя посоката си на движение или да спре; да намалява скоростта на участъци с намалена видимост, при мъгла, при пренаселеност или при наличие на начинаещи.
 3. Да дава предимство на ски патрула на Планинската спасителна служба и/или медицинските екипи, както и на превозни средства, които се използват от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма за обработка на пистата, за осигуряване на реда и безопасността по пистата или в извънредни ситуации, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път.
 4. При злополука на ски пистата да обезопаси мястото, като постави кръстосани щеки/ски на минимум 5 м. над пострадалия и незабавно да уведоми ски патрула и планинската спасителна служба за инцидента, предоставяйки своето име и адрес.
 5. На територията на ски пистата на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ не се допуска и/или се предотвратява преминаване на превозни средства или други средства, които не са ски или сноуборд, включително след затваряне на пистата и след приключване на експлоатацията и, с изключение на такива, които се използват от КСТ „МАЧИРСКИ“ и „МАЧИРСКИ СПОРТ“, в качеството им на лице по чл. 157, ал.1 от Закона за туризма, за обработка на пистата, за осигуряването реда и безопасността по пистата или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи за извършване на дейностите, определени в чл.2, ал.7 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България (обн. ДВ, бр. 9 от 03.02.2015 г., в сила от 01.10.2015 г.), при наличие на необходимата сигнализация, съгласно чл. 2, ал.6, т.1- т.4 вкл. и чл. 12 от същата Наредба.
 6. ПРЕПОРЪЧВАМЕ на всеки любител, практикуващ снежни спортове да се запознае и спазва следните общоприети правила на Международната Федерация по Ски за поведение на пистата:

6.1. Всички скиори и/или сноубордисти, които се движат отпред, са с предимство пред тези, които са зад тях. Движещите се отзад скиори/сноубордисти са длъжни да не застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;

6.2. При изпреварване на ски пистата, изпреварващият скиор/сноубордист е длъжен да осигури достатъчно място за всяко съзнателно или несъзнателно движение на изпреварвания скиор/сноубордист; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания, като това важи до приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори и сноубордисти;

6.3. Спирането в тесни участъци на пистата или на места с намалена видимост е допустимо само в краен случай, като спрелият скиор/сноубордист при първа възможност незабавно се изтегля на безопасно място. След спиране, повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;

6.4. След падане на пистата скиорът/сноубордистът се изтегля на безопасно място, колкото е възможно по-бързо;

6.5. На кръстовищата предимство имат идващите от дясно и отгоре;

6.6. При необходимост от придвижване обратно на посоката на движение, както и слизането и качването без ски или сноуборд, се извършват встрани от пистата;

 1. По силата на настоящите правила, в момента на закупуването на лифт картата за ползването на ски съоръженията, обслужващи ски пистата на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“, се счита, че всеки турист/любител, се е запознал, приел е и е дал съгласието да спазва безусловно разпоредбите на правилата в тяхната цялост.
 2. При неспазване на настоящите правила, на Правилата за осигуряване спазването на обществения ред на ски пистата на ски център „Офелии“, както и на Общите условия на КСТ „Мачирски“ и на „Мачирски Спорт“ ЕООД за обучение по снежни спортове в качеството му на лице по чл.157, ал.1 от Закона за туризма, може да ограничи достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски зоната по предвидения от ЗТ и Наредбата начин.

 

Настоящите правила са изготвени на основание чл. 23 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България (обн. ДВ, бр.9 от 03.02.2015 г., в сила от 1.10.2015 г.), приети са с решение на УС на КСТ „Мачирски“ и Управителите на „Мачирски спорт“ ЕООД  на 10 Декември 2016 г. и влизат в сила по отношение на трети лица от датата на публичното им обявяване на определените по-долу места.

Настоящите правила са обявени публично на 26.12.2016 г. на касата за продажба на лифт карти на територията на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ и на официалния сайт „МАЧИРСКИ СПОРТ“ ЕООД – www.machirski-sport.com