ПРАВИЛА

ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ И ЛЮБИТЕЛИТЕ НА СНЕЖНИТЕ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ – ПП ВИТОША

 

I. С настоящите правила Клуб за спорт и туризъм МАЧИРСКИ и Ски и Сноуборд училище МАЧИРСКИ обръщат СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДАВАТ И ИНФОРМИРАТ всички туристи и любители на снежните спортове, посещаващи района на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ – ПП ВИТОША, че:

 1. Снежните спортове (ски, сноуборд) са красиви и емоционални, но крият някои рискове за здравето и живота на практикуващите ги, а отговорността за тези рискове е изцяло лична.
 2. Карането и/или обучението по ски и/или сноуборд на писта, снежен парк или извън писта, ползването на съоръжения и уреди, както и други занимания върху заснежена или заледена повърхност, могат да доведат до причиняване на травми или наранявания, включително и до смърт и/или имуществена вреда за практикуващите ги лица и готовността за понасянето им се преценява лично.
 3. Условията на СКИ ЦЕНТЪР ОФЕЛИИ търпят постоянни промени, вследствие на метеорологичните условия, както и на използването им, и това представлява част от рисковете, свързани с упражняването на снежни спортове. В тази връзка не се считат за препятствия: снежни натрупвания, нанесени от лицата, ползващи ски пистата; всички неравности на снежната покривка, които са резултат от промяната в метеорологичните условия, като промяна в параметрите на снега, наклона и терена; частично заледени или оголени вследствие на снеготопенето участъци и неравности; оголили се камъни или отломки (над и под повърхността), които не възпрепятстват нормалното използване на пистите.
 4. Преди да започне практикуването/обучението по снежни спортове на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ всеки турист/любител, е длъжен внимателно да прецени своето моментно психическо и физическо състояние, конкретните снежни и метеорологични условия и възможната им бърза промяна, дали е в състояние и дали притежава нужното ниво на умения, необходимо за безопасното каране на ски/сноуборд по ски пистата,  както и да направи задължителна преценка за готовността да поеме рисковете, визирани в настоящите Правила. Всяка последица от погрешна преценка или от липса на преценка е изцяло в тежест и за сметка само на лицето, което я е направило погрешно или не я е направило.
 5. КСТ „МАЧИРСКИ“ И „МАЧИРСКИ СПОРТ“ ЕООД не носят отговорност за качеството на преценката или за липсата на такава на туристите/любители на снежните спортове, както и за неблагоприятните последици от какъвто и да било характер – личен (неимуществен) или имуществен, претърпени от който и да било турист/любител на територията на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“.

II. Всеки турист/любител на снежни спортове (а в случай, че туристът/любител е малолетен или непълнолетен – неговите родители или придружители) е длъжен да се запознае с настоящите правила за безопасно поведение и да се съобразява безусловно с техните разпоредби, а именно:

! Да не ползва ски пистата  като пешеходец, с шейна, колело и други приспособления, позволяващи безконтролно пързаляне!!!

 1. Да бъде отговорен за поведението си на пистата и при ползване на съоръженията; за изправното състояние на екипировката си; да използва само обозначената ски писта в обявеното работно време, да не затруднява себе си или застрашава останалите туристи; несъобразяването със затворени писти и/или участъци става на собствен риск на всеки скиор/сноубордист.
 2. Да съобразява скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението, с поведението си да не застрашава или затруднява останалите скиори и сноубордисти, да упражнява пълен контрол върху ските/сноуборда си, така че, при необходимост да бъдат в състояние да променя посоката си на движение или да спре; да намалява скоростта на участъци с намалена видимост, при мъгла, при пренаселеност или при наличие на начинаещи.
 3. Да дава предимство на ски патрула на Планинската спасителна служба и/или медицинските екипи, както и на превозни средства, които се използват от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма за обработка на пистата, за осигуряване на реда и безопасността по пистата или в извънредни ситуации, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път.
 4. При злополука на ски пистата да обезопаси мястото, като постави кръстосани щеки/ски на минимум 5 м. над пострадалия и незабавно да уведоми ски патрула и планинската спасителна служба за инцидента, предоставяйки своето име и адрес.
 5. На територията на ски пистата на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ не се допуска и/или се предотвратява преминаване на превозни средства или други средства, които не са ски или сноуборд, включително след затваряне на пистата и след приключване на експлоатацията и, с изключение на такива, които се използват от КСТ „МАЧИРСКИ“ и „МАЧИРСКИ СПОРТ“, в качеството им на лице по чл. 157, ал.1 от Закона за туризма, за обработка на пистата, за осигуряването реда и безопасността по пистата или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи за извършване на дейностите, определени в чл.2, ал.7 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България (обн. ДВ, бр. 9 от 03.02.2015 г., в сила от 01.10.2015 г.), при наличие на необходимата сигнализация, съгласно чл. 2, ал.6, т.1- т.4 вкл. и чл. 12 от същата Наредба.
 6. ПРЕПОРЪЧВАМЕ на всеки любител, практикуващ снежни спортове да се запознае и спазва следните общоприети правила на Международната Федерация по Ски за поведение на пистата:

6.1. Всички скиори и/или сноубордисти, които се движат отпред, са с предимство пред тези, които са зад тях. Движещите се отзад скиори/сноубордисти са длъжни да не застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;

6.2. При изпреварване на ски пистата, изпреварващият скиор/сноубордист е длъжен да осигури достатъчно място за всяко съзнателно или несъзнателно движение на изпреварвания скиор/сноубордист; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания, като това важи до приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори и сноубордисти;

6.3. Спирането в тесни участъци на пистата или на места с намалена видимост е допустимо само в краен случай, като спрелият скиор/сноубордист при първа възможност незабавно се изтегля на безопасно място. След спиране, повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;

6.4. След падане на пистата скиорът/сноубордистът се изтегля на безопасно място, колкото е възможно по-бързо;

6.5. На кръстовищата предимство имат идващите от дясно и отгоре;

6.6. При необходимост от придвижване обратно на посоката на движение, както и слизането и качването без ски или сноуборд, се извършват встрани от пистата;

 1. По силата на настоящите правила, в момента на закупуването на лифт картата за ползването на ски съоръженията, обслужващи ски пистата на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“, се счита, че всеки турист/любител, се е запознал, приел е и е дал съгласието да спазва безусловно разпоредбите на правилата в тяхната цялост.
 2. При неспазване на настоящите правила, на Правилата за осигуряване спазването на обществения ред на ски пистата на ски център „Офелии“, както и на Общите условия на КСТ „Мачирски“ и на „Мачирски Спорт“ ЕООД за обучение по снежни спортове в качеството му на лице по чл.157, ал.1 от Закона за туризма, може да ограничи достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски зоната по предвидения от ЗТ и Наредбата начин.

 

Настоящите правила са изготвени на основание чл. 23 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България (обн. ДВ, бр.9 от 03.02.2015 г., в сила от 1.10.2015 г.), приети са с решение на УС на КСТ „Мачирски“ и Управителите на „Мачирски спорт“ ЕООД  на 10 Декември 2016 г. и влизат в сила по отношение на трети лица от датата на публичното им обявяване на определените по-долу места.

Настоящите правила са обявени публично на 26.12.2016 г. на касата за продажба на лифт карти на територията на СКИ ЦЕНТЪР „ОФЕЛИИ“ и на официалния сайт „МАЧИРСКИ СПОРТ“ ЕООД – www.machirski-sport.com

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 2017/2018

на “Мачирски Спорт” ЕООД за провеждането на ски и сноуборд курсове

 

 1. ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

1.1. Записване

Записванията за курсовете по ски или сноуборд на „Мачирски Спорт“ се правят всяка седмица до четвъртък, включително:

 • Лично в офиса на „Мачирски Спорт“ на ул. „Цар Шишман“ № 19, партер. Работно време на офиса: от понеделник до четвъртък, 09:00 – 18:30 ч. В петък офисът не работи с клиенти.
 • Онлайн – чрез попълнена Форма за записване или попълнен и подписан ДОГОВОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ – сезон 2017-2018, които се изпращат на email reservations@machirski-sport.com – всеки четвъртък до 18:30 ч.

Записванията по email са валидни само след писмено потвърждение от наша страна и направено пълно предплащане в офиса ни или по банков път.

За записване на ски или сноуборд обучение е необходима следната информация:

 1. Три имена на курсиста
 2. ЕГН (за планинска застраховка)
 3. Вид курс: ски или сноуборд
 4. Продължителност на курса
 5. Тип пакет:
 • Стандартен пакет
 • Пакет „Фикс“
 • Промоция „Коледна промоция“
 • Промоция „Междусрочна ваканция“
 1. Дати/период на курса
 2. Ако желаете екипировка: ръст и номер на обувки на курсиста
 3. Ако желаете транспорт: от коя спирка ще се качва и слиза курсиста – сп. Национален стадион „Васил Левски“ / По бул. България: спирка ШЕЛ, спирка бул. Гоце Делчев, спирка БИЛА / спирка БОЯНА.
 4. Телефон за връзка
 5. В случаите, когато курсистът е лице под 18 г., негов родител/настойник е длъжен да информира Туроператора за налични специфични заболявания/особености в поведението на лицето.
 6. 1 Вид и начин на плащане: банков превод, в брой или с карта на POS терминал в офиса на „Мачирски Спорт“.
 7. Ако плащането е по банка: три имена и ЕГН на наредител за издаване на фактура. При заплащане след 12:00 ч. в четвъртък, Клиентът трябва да изпрати сканирано платежно нареждане.

1.2. Заплащане

Заплащане на курсовете по ски и сноуборд на „Мачирски Спорт“ може да се направи:

 • В брой или с карта на POS терминал – в офиса на „Мачирски Спорт“ на ул. „Цар Шишман“ № 19, партер – до четвъртък включително, всяка седмица.
 • По банков път – банков превод по сметката на „Мачирски Спорт“: до четвъртък включително, всяка седмица.

Мачирски Спорт ЕООД
Банка: ДСК АД
IBAN: BG09 STSA 9300 0001 434 073
BIC: STSABGSF

Когато участникът в курса е възрастен над 18 г. –  клиентът ще получи мейл с обща информация за курса.

Когато участникът е дете под 18 г. – в първия ден от курса, родителят/настойникът трябва да изиска „Карта за ски/сноуборд курс“ от служителя на Мачирски Спорт пред  автобуса или от ски учителя на детето.

1.3. Планинска застраховка

Планинската застраховка е включена в пакетната цена само при предварително записване в офиса или чрез email. Застрахователната полица е сключена с компания Евроинс АД и е с покритие до 1000 лв. за медицински и спасителни разходи.

 • При настъпване на застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с Туроператора.
 • Туроператорът може да откаже да застрахова клиент и не носи отговорност при настъпило застрахователно събитие, в случай, че Клиентът не е предоставил коректни лични данни (три имена, ЕГН).

1.4. Екипировка

Деца с лична екипировка се приемат:

 • След като родителят гарантира нейната пригодност и надеждност, за което подписва Общи условия.
 • След направена консултация с представител на „Мачирски Спорт“ относно размера и пригодността на предоставената екипировка.

*За начинаещи, размерът на ските/сноуборда, не трябва да бъде по-висок от брадичката на обучаващия.

1.5. Цени и отстъпки

Цените на ски и сноуборд курсове на „Мачирски Спорт“:

 • Включват: избрания вид пакет и застраховка (при предварителна заявка на email или в офиса ни).
 • НЕ включват: влек карта, изхранване, лични разходи.

Различните пакети имат свои собствени условия и отстъпки.

1.6. Влек карти

 1. Закупената влек карта „2 в 1“ важи за съоръженията, стопанисвани  от „Мачирски Спорт“ ЕООД (Ветровала, Офелии-Изток и Офелии – Запад и два влека „Корда“ на Офелии и Ветровал). Закупената влек карта ‚ „Корда“ е валидна единствено за двата влека тип „Корда“ на Офелии и Ветровал. Закупената влек карта „Корда Ветровал“ е валидна единствено за влек тип „Корда“ на Ветровал.
 2. Влек картите се продават само и единствено на касите на „Мачирски Спорт“ на ски центрове „Офелии“ и „Ветровала“ или в офиса на „Мачирски Спорт“.
 3. Влек картата за съоръженията, собственост на „Мачирски Спорт“ ЕООД е с включена застраховка. Тя предоставя покритие на всички клиенти, ползващи въжената линия, включително и по време на упражняване на зимни спортове по маркирани писти. Застраховката е валидна при следните условия:
  при представяне на влек карта и касов бон;
  •    само за инциденти настъпили на пистите на ски центрове Офелии и Ветровала;
  •    само за инциденти настъпили в редовното работно време на влековете;
  •    само за инциденти настъпили на стопанисваните от „Мачирски Спорт“ съоръжения.
 4. Собственикът на съоръженията не носи отговорност и не възстановява средства за закупени влек карти при преустановяване ползването на съоръженията поради лоши метеорологични условия, авария или други форсмажорни обстоятелства. В случай, на преустановяване ползването на съоръженията собственост на „Мачирски Спорт“ ЕООД поради лоши метеорологични условия, авария или други форсмажорни обстоятелства, настъпили в рамките на 30 мин. от закупуването на влек картата (което се удостоверява с касов бон), средствата се възстановяват.
 5. Туроператорът не носи отговорност и не възстановява средства при възпрепятстване провеждането на курса на обучение по ски или сноуборд, причинено от преустановено ползване на влек и лифт съоръжения, собственост на Туроператора или на друг лифт оператор.
 6. Всякакви оплаквания и рекламации отнасящи се до услугите по продажбата на влек карти се разглеждат, ако са депозирани в писмена форма в офиса на „Мачирски Спорт“ или на email office@machirski-sport.com най-късно до 24 часа след изтичане на валидността на влек картата.
 7. Клиентите са длъжни да изпълняват всички указания, посочени на табелите по трасето на влека и на обслужващия персонал.
 8. Съоръженията могат да бъдат ползвани единствено от клиенти, които имат нужните умения.
 9. На Клиенти, които с поведението си застрашават безопасността на останалите клиенти и нормалното функциониране на съоръженията, ще бъде отказван достъп до съоръженията, за което не се дължат компенсации за закупените от Клиента влек карти.
 10. При предварително закупена 5- и 6-дневна влек карта за съоръженията, стопанисвани от Туроператора и настъпване на авария или други форсмажорни обстоятелства, при които ползването на влек е възпрепятствано от началото на работното време за целия ден – средствата за влек картата за съответния ден се възстановяват след показване на разходен документ (касов бон/фактура).

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

2.1. Отпътуване, маршрут и връщане

Клиентът уточнява мястото за качване и слизане при изпращане на заявката. Транспортът се осъществява с автобуси и бусове, обозначени с табели с текст „Мачирски Спорт“ и посочени имена на ски учителите, които ще пътуват в тях. Клиентът трябва да се качи в автобуса с името на неговия учител.

Отпътуване:

Автобусът отпътува от Национален Стадион „Васил Левски“ в 08:15 ч. и спира на следните места:

 • 08:35 ч. – Спирка „ШЕЛ“- автобусна спирка след бензиностанция Шел на бул. „България”
 • 08:40 ч. – Спирка „Гоце Делчев“ – автобусна спирка след кръстовището на бул. „България” и бул. „Гоце Делчев”
 • 08:45 ч. – Спирка „БИЛА“ – автобусна спирка след кръстовището на бул. „България” и ул. „Тодор Каблешков“
 • 08:50 ч. – Спирка „Скиорка“ – автобусна спирка след кръстовището на Панорамния и Беловодски път в кв. Бояна

Желателно е Клиентът да чака в 08:30 ч. на избраната от него спирка.

Автобусът преминава по-късно, но не може да прави престой на спирките и да изчаква закъснели клиенти.

Връщане:

На връщане спирките са разположени от срещуположната страна, посока център, като отново са след кръстовищата.

На спирка „Скиорка“ автобусът спира преди кръстовището около 15:45 – 16:00 ч.

Автобусът пристига на НС „Васил Левски“ в 16.30-16:45 ч.

2.2. Времетраене на груповото обучение

Груповото обучение по ски/сноуборд е 4 часа на ден – от 10:00 до 12:00 ч., 12:00 – 12:45 ч. – обедна почивка и от 13:00 до 15:00 ч.

Клиентите трябва да си осигурят малък термос/шише с вода и сух пакет храна. По време на обедната почивка на клиентите се предоставя безплатно чай.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И АНУЛИРАНЕ

3.1. Права и задължения на Клиента

 • Клиентът може да се откаже от целия курс или само от част от курса без да дължи неустойка до 2 работни дни преди началото на курса в офиса на Мачирски Спорт или чрез email. Изключение са промоционалните пакети (пакет „Фикс“, „Коледна промоция“ и „Междусрочна ваканция“), които не могат да бъдат анулирани.
 • Клиентът може да отлага или променя ден/дни от своя курс (изключение са Промоционалните пакети, които не могат да бъдат променяни и анулирани) до 24 часа преди съответната дата, в писмен вид на email оffice@machirski-sport.com или със съобщение (sms) на тел. +359 885 04 22 44.  Промени в по-кратък срок, независимо от причината, не се приемат и пропуснатият ден не може да бъде отработен.
 • Клиентът може да отработва отложен ден/дни в рамките на 3 седмици от заявената крайна дата на курса. При просрочване на трите седмици за отработване, деня/дните не се отработват.
 • При просрочване на трите седмици и пропуснат цял курс на Клиента се възстановяват 70% от стойността на курса.
 • При ползвани три дни от 4-, 5- и 6-дневен курс на обучение, средствата не се възстановяват.
 • При отказване след използвани 1 или 2 дни от 3-, 4-, 5- и 6-дневен курс, от пакетната цена се приспада сумата за съответния ден по ценоразписа, обявен в уебсайта на Мачирски Спорт – machirski-sport.com. Изключение са Промоционалните пакети, за които средства не се възстановяват при отказване/анулиране.
 • За ползван ден се счита ден, в който Клиентът е пристигнал на територията на ски центрове „Офелии“, „Ветровала“ и „Алеко“.
 • Пропуснати дни се отработват единствено до приключване на съответния ски сезон. След приключване на ски сезона Туроператорът задържа 100% неустойка за всички неизползвани услуги.
 • Клиентът има право да прехвърли своите права и задължения по договора на трето лице, като уведоми в писмен вид предварително Туроператора. В зависимост от спецификата на избрания вид курс може да се наложи  доплащане от третото лице.
 • Парични средства се възстановяват само след представяне на касов бон и/или фактура. Парични средства се възстановяват  в рамките на конкретния ски сезон.
 • Клиентът се задължава да спазва правилата за безопасност на пистата на ски центрове „Офелии“, „Ветровала“ и „Алеко“.

3.2. Права и задължения на Туроператора

 • Туроператорът може да промени началната дата на курса, ако условията за провеждане не са подходящи. Туроператорът е длъжен да съгласува промяната с Клиента, като новите дати на курса трябва да са
  в подходящо за Клиента време. При невъзможност от страна на Клиента за отработване на курса на обучение в друг период – внесената сума за курса се възстановява.
 • Желателно е Клиентът да надписва личната си екипировка.
 • Туроператорът не носи отговорност за загубени/забравени или откраднати вещи. При загубена/забравена вещ Клиентът е длъжен да уведоми Туроператора до 24 часа. Желателно е Клиентът да предостави точна информация за марка, модел, цвят на загубената вещ, за да може Туроператорът да съдейства за намирането й.
 • Туроператорът не носи отговорност при нарушен график на работа на училището, вследствие на проблем с почистването или проходимостта на пътя София – Ветровала – Офелии; София – Алеко, както и при аварии, свързани с електрозахранването.

 

 1. РЕКЛАМАЦИИ
 •  При неизпълнение или неточно изпълнение на услуга по договора, Клиентът има право да търси отговорност от Туроператора до пълния размер на стойността на неточно изпълнената или неизпълнената услуга по договора.
 • Отговорността на Туроператора за вреди, причинени на Клиента вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на Туроператора не може да надхвърля заплатената от Клиента цена на услугата.
 • Клиентът се задължава да уведоми веднага Туроператора или неговия представител на място и да представи рекламацията в писмен или електронен вид, като изрично посочи причината за рекламацията. Така предявената рекламация следва да бъде подписана.
 • Рекламации на Клиента, по повод предоставеното качество и изпълнението на курсовете по ски или сноуборд, трябва да се извършат писмено в 7-дневен срок от момента на завършването на услугата.
 • Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице. Туроператорът разглежда получената рекламация в 1-месечен срок.
 • Рекламации, извършени след 7-дневен срок не следва да бъдат приемани за валидни и разглеждани.
  Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност пред компетентните органи.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 • Изменения и допълнения към общите условия се правят по взаимно съгласие между страните.
 • За  неизпълнение  на общите условия за някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство.

 

Последно обновяване: Ноември 2017 г.